logo

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s článkem 13

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

I.

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je:

EasyBnB s.r.o.se sídlem V Horkách 1730/3, Nusle, 140 00 Praha, IČO: 051419154, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258919

(dále jen „správce“).

Kontakt na správce:

Email: magdalena@easybnb.co

II.

Správce bude zpracovávat následující osobní údaje zákazníka (případně třetí strany)jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu,

(dále jen „osobní údaje“).

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

III.

Osobní údaje je nutné zpracovat pro níže uvedené účely:

IV.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě jiného zákonného důvodu/ů než je Váš souhlas, budou správcem zpracovány a uschovány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let(případně po dobu, kterou předepisuje zákon, pokud je delší). Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání, ale maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, avšak ne déle než po dobu pěti (5) let (případně po dobu, kterou předepisuje zákon, pokud je delší).

V.

Zpracovány budou pouze osobní údaje, které správci sdělíte.

VI.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však mohou být zpracovávány i:

VII.

Údaje, které nám pro výše uvedené účely poskytnete, budou uloženy v zabezpečené databázi, ke které mají přístup pouze:

VIII.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

IX.

„Automatizované zpracování“ osobních údajů je běžně rozšířenou formou zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.

Správce může použít při zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené účely automatizované zpracování, ale při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování. Jediným důsledkem automatizovaného zpracováníje dosažení výše uvedených účelů (např. poskytování služeb) a jediný důvod automatizovaného zpracování je usnadnění jejich dosažení.

X.

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a k informacím o přijatých opatřeních a dalším informacím o jejich zpracování v souladu se čl. 12 GDPR, zejména: účelu zpracování; kategorii dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Až na úzce vymezené výjimky (uvedené v čl. 22 GDPR), máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V určitých případech(stanovených v čl. 16 a 17 GDPR), máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů; právo omezit zpracování osobních údajů (dle čl. 18 a 19 GDPR); právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR). Správce můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit prostřednictvím emailu:

magdalena@easybnb.conebo se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

V případě, že bude nutný Váš informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (informovaný souhlas Vám v takovém případě poskytneme), máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět (dle čl. 7 GDPR).V případě, že chcete vzít souhlas zpět, kontaktujte prosím správce prostřednictvím výše uvedeného kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon výše uvedených práv je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může správce uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci!